Dom za odgoj Zadar

dom za odgoj zadar Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar
(bivši Dom za odgoj Zadar)

Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar

Centar Zadar
Centra za pružanje usluga u zajednici Zadar


Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar pravni je sljednik Doma za odgoj djece i mladeži Zadar. Centar je osnovan rješenjem Skupštine općine Zadar, općinskog socijalno-zdravstvenog vijeća br. 070753/1/67 od 25. rujna 1967. godine
ESF projektom „Za bolje sutra, za sretnija jutra“ započela je transformacija Doma za odgoj djece i mladeži Zadar, čiji su se naziv i adresa u siječnju 2022. god. promijenili u Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar (u daljnjem tekstu: Centar za usluge Zadar).
Realizacijom projekta koji je okončan  1.07.2023. godine došlo je do drugačije organizacije i  načina rada, kao i povećanja usluga čije provođenje Centar za  usluge Zadar  pruža, a s ciljem poboljšanja kvalitete skrbi kroz deinstitucionalizaciju.


Djelatnost Centra za usluge Zadar ostvaruje se pružanjem socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i/ ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci u riziku za razvoj problema u ponašanju, djeci i mladima s problemima u ponašanju te primarnim i udomiteljskim obiteljima.
Sjedište Centra za usluge Zadar je u Zadru, na adresi
Ulica Ivana Meštrovića 3.
Osim u sjedištu, socijalne usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i/ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi i usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku djeci u riziku za razvoj problema u ponašanju, djeci i mladima s problemima u ponašanju pružaju se u jedinicama organiziranog stanovanja na području grada Zadra.

Aktivnosti

Back to top