DJELATNOSTI DOMA | Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar

Djelatnost Centra za usluge Zadar ostvaruje se pružanjem socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i/ ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci u riziku  za razvoj problema u ponašanju, djeci i mladima s problemima u ponašanju te primarnim i udomiteljskim obiteljima.

Sjedište Centra za usluge Zadar je u Zadru, na adresi Ulica Ivana Meštrovića 3.

Osim u sjedištu, socijalne usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i/ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi i usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku djeci u riziku za  razvoj problema u ponašanju, djeci i mladima s problemima u ponašanju pružaju se u jedinicama organiziranog stanovanja na području grada Zadra.

Usluge poludnevnog boravka se pružaju u sjedištu Centra i u osnovnim  školama:

 • O.Š. Šime Budinića- Put Šimunova 4,
 • O.Š. Krune Krstića- Trg Gospe Loretske 3,
 • O.Š. Šimuna Kozičića Benje- Asje Petričić 7.
 • O.Š. Stanovi- Rine Aras 3
 • O.Š. Zadarski otoci- Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2

 

(1) Centar pruža socijalne usluge:

 1. Savjetovanje – djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju, djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djetetu žrtvi trgovanja ljudima, djetetu bez pratnje koje se zatekne izvan svog prebivališta, djetetu stranom državljaninu koje se zatekne na teritoriju RH bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe, obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
 2. Psihosocijalno savjetovanje – djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju, djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i mlađoj punoljetnoj osobi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška, obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
 3. Socijalno mentorstvo – korisniku kojem prestaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, mlađoj punoljetnoj osobi i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju
 4. Psihosocijalna podrška (pojedincu, obitelji i Obiteljski suradnici)
 5. Boravak – djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju od    do 21. godine života, djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja od 3. do 18. godine života
 6. Organizirano stanovanje – djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju od 7. godine života, djetetu bez pratnje koje se zatekne izvan svog prebivališta i djetetu stranom državljaninu koje se zatekne na teritoriju RH bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe, osobi koja je bila korisnik prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, a kojoj je potrebno osigurati stanovanje dok za to traje potreba, a najduže do 26. godine života, djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi od 3. godine života, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja od 3. godine života.

Usluga iz stavka 1. točke 6. ovoga članka pruža se u različitom opsegu ovisno o dobnoj skupini i podršci stručnih radnika sukladno pravilniku kojim se uređuju mjerila za pružanje socijalnih usluga.

Centar obavlja i druge poslove koji se odnose na:

 1. podršku korisnicima i pružateljima izvaninstitucijskih oblika smještaja
 2. osiguranje provođenja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi
 3. osiguranje provođenja odluke o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom
 4. izvršavanje odgojnih mjera prema propisima kojima se uređuje kaznenopravna zaštita djece
 5. stručnu pomoć i potporu udomiteljima i korisnicima i provođenje edukacije udomitelja
 6. predlaganje i poticanje aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 7. procjenjivanje potreba korisnika i sudjelovanje donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne ( regionalne ) samouprave
 8. poticanje i razvijanje volonterskog rada
 9. obavljanje drugih poslova na temelju zakona i Statuta.

Sukladno stavku 3. točki 4 ovoga članka, Centar obavlja poslove izvršenja odgojnih mjera:

 1. odgojne mjere posebne obveze – uključivanje u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade
 2. odgojne mjere posebe obveze – uključivanje u pojedinačni ili skupni rad u savjetovalištu za mlade
 3. odgojne mjere upućivanja u disciplinski centar
 4. odgojne mjere upućivanja u centar za odgoj
 5. odgojne mjere pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi
 6. odgojne mjere upućivanje u odgojnu ustanovu.

Centar izvršava i privremenu mjeru prema maloljetnim počiniteljima kaznenog djela koji su upućeni na privremeni smještaj u ustanovu, do pravomoćnog okončanja  postupka pred sudom.) Centar obavlja i druge djelatnosti koje služe osnovnoj djelatnosti.

Back to top