Opći podaci | Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar

Kratka povijest Centra za pružanje usluga u zajednici Zadar

Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar pravni je sljednik Doma za odgoj djece i mladeži Zadar. Centar je osnovan rješenjem Skupštine općine Zadar, općinskog socijalno-zdravstvenog vijeća br. 070753/1/67 od 25. rujna 1967. godine

ESF projektom „Za bolje sutra, za sretnija jutra“ započela je transformacija Doma za odgoj djece i mladeži Zadar, čiji su se naziv i adresa u siječnju 2022. god. promijenili u Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar (u daljnjem tekstu: Centar za usluge Zadar).

Realizacijom projekta koji je okončan  1.07.2023. godine došlo je do drugačije organizacije i  načina rada, kao i povećanja usluga čije provođenje Centar za  usluge Zadar  pruža, a s ciljem poboljšanja kvalitete skrbi kroz deinstitucionalizaciju.

 

Zakon o socijalnoj skrbi (link na zakon.hr):
https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

Obiteljski zakon (link na zakon.hr):
https://www.zakon.hr/z/88/Obiteljski-zakon

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (link na narodne novine):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_40_712.html

 

 

Back to top